Működési szabályzat

Pécsi Evangélikus Egyházközség

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA


A Magyarországi Evangélikus Egyház törvényeiben foglalt jogok és kötelezettségek alapján a Pécsi Evangélikus Egyházközség közgyűlése az alábbiak szerint szabályozza szervezetét és annak működését.

I. Általános szabályok

Az egyházközség neve:

Pécsi Evangélikus Egyházközség

Székhelye:

7621 Pécs, Dischka Győző u. 4.-6.

Bélyegzői:

 

[p. h.]

 

 

 

Adószáma:

19942078-1-02

Pénzforgalmi jelzőszáma:

50800111 - 11188568  Szigetvári Takarékszövetkezet

Működési területe:

Pécs (anyaegyház), Komló, Pogány, Vasas (leányegyházak), és a szórványok (Áta, Kozármisleny, Pécsvárad, Szigetvár)

Jogállása:

A Pécsi Evangélikus Egyházközség (továbbiakban Egyházközség) önálló jogi személy, a Tolna-Baranyai Egyházmegyét alkotó egyházközségek egyike, mely a

Magyarországi Evangélikus Egyház törvényei szerint tagozódik a magasabb egyházkormányzati szintekhez.

 

II. Szervezeti szabályok

1.   Az Egyházközség tagozódása és szolgálati helyei

a/ Az Egyházközség részei:

 

          Pécsi                anyaegyház

          Komlói           leányegyház

          Pogányi           leányegyház

          Vasasi              leányegyház

 

b/ Istentiszteleti helyek:

 

            Pécs:               Evangélikus templom  (7621 Pécs, Dischka Győző u. 4.-6.)

            Komló:           Református templom  (7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky u. 7.)

            Pogány:          Evangélikus templom  (7666 Pogány, Petőfi S. u. 4.)

            Vasas:            Evangélikus templom  (7691 Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 23.)

 

Ezen kívül a Pécs környéki településeken, azaz a szórványokban (Áta, Kozármisleny, Pécsvárad, Szigetvár) rendszeresen vagy esetenként is van szolgálat.

 

2.   Lelkészi állások

Az Egyházközség két gyülekezeti lelkészi állást tart fenn, a két lelkész közül az egyik igazgató lelkész. A megüresedett lelkészi állás betöltése utáni szeptember 1-vel kezdődik az igazgató lelkészi megbízás a gyülekezetben régebb óta szolgáló lelkész számára. Az igazgató lelkészi pozíciót a gyülekezeti lelkészek a presbitérium választása alapján töltik be. A megbízás időtartalma 3 év, és az adott év szeptember 1-től 36 hónapig tart.

 

3.   Az Egyházközség tisztségviselői

a/ Az anyaegyház tisztségviselői:

                                                           lelkészek (2)

                                                           felügyelő, másodfelügyelő

                                                           gondnok

                                                           jegyző, másodjegyző

                                                           számvevőszéki elnök, számvevőszéki tagok (2)

                                                           pénztáros

 

b/ A leányegyházak tisztségviselője:

gondnok

 

4.   Az Egyházközség önkormányzati testületei

 

Az Egyházközség önkormányzati testületei: az anyaegyházi közgyűlés és elnökség, az anyaegyház presbitériuma és a leányegyházak presbitériumai.

 

a/ Az anyaegyház presbitériumának létszáma 18 fő (16 fő és a lelkészek). A tisztségviselők automatikusan a presbitérium tagjai.

 

b/ A leányegyházak presbitériumainak létszáma min. 6 fő.

 

c/ Az elnökség tagjai: az igazgató lelkész és az Egyházközség felügyelője. Az Egyházközség felügyelői tisztét a Pécsi anyaegyház felügyelője látja el. Az elnökség ülésén tanácskozási jogkörrel részt vesz a gyülekezet másik lelkésze valamint a Pécsi anyaegyház másodfelügyelője és a meghívottak.

 

5.   Az Egyházközség bizottságai és önszerveződő csoportjai

 

a/ Bizottságok:        

 • Állandó bizottságok
  • Számvevőszék
  • Leltározási Bizottság
  • Gazdasági és Műszaki Bizottság
  • Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság

b/ Önszerveződő csoportok:

 • Missziói csoport
 • Őrállók
 • MEVISZ Bárka pécsi csoport
 • Gyülekezeti Nagykórus
 • Pécsi Gospel Kórus

 

 

 

III. A. Működési szabályok (az anyaegyházban)

 

1.   A lelkészi szolgálat megszervezése az Egyházközségben

 

a)       A lelkészi szolgálat megszervezése és annak írásba foglalása – a lelkészekkel konzultálva és a b) – d) pontok figyelembe vétele mellett – az igazgató lelkész feladata és hatásköre. A lelkészi szolgálat megszervezése során – ha ez lehetséges – tekintettel kell lenni az Egyházközség presbitériumainak kéréseire, ajánlásaira.

b)       A lelkészi szolgálatot úgy kell megszervezni az Egyházközségben, hogy mindegyik lelkésznek legyen heti 1 szabadnapja, aminek lehetőleg minden héten ugyanarra a napra kell esnie. Amennyiben valamelyik lelkész ezen szabadnapja véletlenül egybeesik valamelyik nagyobb egyházi ünneppel, úgy eseti kivételként az adott nap munkanapnak minősül a részéről.

c)        A heti szabadnapon felül minden lelkészt megillet a törvény szerint meghatározott mértékű éves szabadság. A szabadságok közé nem szabad besorolni a különböző egyházi táborokban vezetőként eltöltött időt. A szabadságok ütemezéséről – a lelkésztársával történt egyeztetés alapján – az igazgató lelkész dönt. A szabadságok alatti helyettesítés megszervezéséről az igazgató lelkész gondoskodik.

d)         Irányelvként a lelkészi szolgálat megszervezése során törekedni kell arra, hogy a munka egyenlő arányban legyen elosztva a lelkészek között.

 

 

2.   Közgyűlés

 

A közgyűlésre vonatkozó szabályokról az Egyház törvényei rendelkeznek.

 

3.    Presbitérium

 

A Pécsi anyaegyház presbitériuma ellátja az Egyház törvényei alapján az egyházközségi presbitérium hatáskörébe utalt feladatokat.

Ezen kívül:

a)       Az Egyházközség bármely presbitériumának kezdeményezésére közös presbiteri ülés tartható.

b)       A leányegyházak presbitériumainak tagjai az anyaegyház presbiteri ülésein részt vehetnek.

 

4.   Az Egyházközség elnöksége

 

Az Egyház törvényeiben és az Egyházközség szabályzataiban meghatározottakon túl az elnökség a következő ügyekben intézkedik együttesen:

 • szerződéskötés az Egyházközség nevében,
 • utalványozás a Pénzkezelési Szabályzat rendelkezése alapján,
 • az Egyházközség alkalmazottainak kiválasztása, a munkáltatói jogok gyakorlása,
 • az Egyházközség képviselete világi, önkormányzati szervek és testületek felé, valamint az Egyház belső struktúrájában.

 

 

5.    A bizottságok működése

 

A bizottságok az Egyházközség, az Elnökség illetve Presbitérium munkáját segítik a döntések előkészítésében és az ellenőrzés területén. A bizottságokat a presbitérium hozza létre állandó vagy ideiglenes jelleggel.

 • A Számvevőszék munkáját az Egyház törvényei adta keretek között, és az ott megfogalmazott feladatok ellátása érdekében végzi.
 • A Leltározási Bizottság feladatát és összetételét a Leltározási Szabályzat határozza meg.
 • A Gazdasági és Műszaki bizottság feladata, hogy tervezze és felügyelje az anyaegyház ingatlanain folyó beruházásokat, valamint véleményezzen minden, az anyaegyház életében felmerülő gazdasági és műszaki természetű kérdést. Összetételét a presbitérium határozza meg, de a számvevőszék elnöke hivatalból tagja.
 • Az egyéb bizottságok feladatát a presbitérium jelöli ki.

 

Munkájukról a presbitériumnak tartoznak beszámolni.

 

 

6.   Az anyaegyház szolgálati alkalmai

 

Istentiszteletek
Vasárnap 9.00 és 18.00 óra

Minden hónap első vasárnapján családi istentisztelet 16.00 óra

Minden hónap harmadik vasárnapja ifjúsági istentisztelet 18.00 óra

 

Az anyaegyház hagyományainak és szokásainak megfelelően az istentiszteleti és kazuális alkalmakon túl még a következő szolgálati területeken keresztül tölti be hivatását: bibliaóra, hitoktatás, ifjúsági óra, szeretetvendégség, látogatás kórházban és családi otthonokban, kirándulás, tábor, egyházi és állami ünnepi alkalmak, egyházzenei alkalmak, magasabb egyházkormányzati szinteken szervezett alkalmak, az anyaegyház területén lévő iskolákban való hitoktatás, testvérgyülekezeti kapcsolatok, ökumenikus alkalmak, rászorulók támogatása, iratterjesztés, gyülekezeti újság, szolgálat a helyi médiában valamint a felsoroltakon kívül minden olyan szolgálati területen, amit a gyülekezet presbitériuma elhatároz.

 

7.    Kapcsolatok

 

Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon

Az Egyházközség tagokat delegál az Igazgatótanácsba.

 

Luther Rózsa Alapítvány

Az Egyházközség hitéleti céljainak támogatására létrejött és működő alapítvány, amelynek kuratóriumába annak felkérésére az anyaegyház presbitériuma tagokat delegál.

 

Külföldi testvérgyülekezettel:

·         Lahti

8.   Az Egyházközség helyiségeinek használata

 

a/ az Egyházközség helyiségeiben, templomaiban elsősorban az Egyházközség szolgálati alkalmait kell megtartani.

 

b/ Amennyiben időbeni ütközés nem áll fenn, az elnökség döntése alapján a helyiségeket más (elsősorban egyházi, ökumenikus, egyesületi) célokra is fel lehet használni. Ezekről az esetekről az elnökség utólag tájékoztatja a presbitériumot. A helyiségek nem adhatók át pártpolitikai célokra.

 

c/ A lelkészek felelőssége az alkalmakat tartalmi szempontból megítélni. Törekednie kell arra, hogy az idegen rendezvények méltóak legyenek a helyiségekhez.

 

d/ A templom, a gyülekezeti épület megtekintése egyének és csoportok számára lehetséges. A megfelelő tájékoztatásról és vagyonvédelemről a lelkész gondoskodik.

 

e/ Az Egyházközség helyiségeinek használatáért fizetendő költségtérítést az elnökség határozza meg.

 

f/ A gyülekezeti lelkészek a szolgálatuk ideje alatt a gyülekezeti székhelyen található lakásokban laknak, amelyek használatáról az Egyházközséggel megállapodást kötnek. A megállapodás mintáját jelen szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza.

 

 

III. B Működési szabályok (a leányegyházakban)

 

 

A leányegyházban az egyházi szolgálatokat az Egyházközség lelkészei látják el, előre meghatározott szolgálati beosztás szerint.

Minden leányegyházban választott gondnok és presbitérium van.

 

1.     A Pécsi anyaegyház látja el az Egyház törvényei alapján az egyházközségi presbitérium hatáskörébe utalt feladatokat. A leányegyházak presbitériumai látják el az Egyház törvényei alapján a leányegyházak presbitériumainak hatáskörébe utalt feladatokat.

2.    Istentiszteletialkalmak:

 

    

Komló

vasárnap és ünnepnap

11 óra

Pogány (gyülekezet)

vasárnap és ünnepnap

9 óra

Pogány (szeretetotthon)

vasárnap és ünnepnap

10 óra

Vasas

minden hó 2., 4. vasárnap

11 óra

 

 

3.    Az egyéb szolgálati alkalmaka lelkészekkel egyeztetett időpontban történnek.

 

III. C. Működési szabályok (a szórványokban)

 

Az Egyházközséghez tartozó szórványok:

 

Áta

Kozármisleny

Szigetvár

 

A szórványokban az Egyházközség lelkészei előre meghatározott szolgálati beosztás szerint látják el az egyházi szolgálatokat.

 

Áta

nagyünnepeken

 

Kozármisleny

minden hónap 1. vasárnap

11 óra

Szigetvár

minden hó 3. vasárnap

1130 óra

 

 

 

IV. Vegyes rendelkezések

 

 

1.   Az Egyházközség szabályzatait az elnökség tagjai, a jegyző és az azt elfogadó közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítői aláírásukkal hitelesítik. A szabályzatok egy eredeti példányban készülnek, amelyeket az Egyházközség irattárában kell elhelyezni, azokról csak másolatok adhatók ki.

 

2.   Az Egyházközség a további szabályzatokkal rendelkezik még:

 

                        Pénzkezelési szabályzat

                        Iratkezelési szabályzat

                        Leltározási és selejtezési szabályzat

                       

3. Jelen szabályzatot az Egyházközség közgyűlése 2013. x y-n elfogadta, rendelkezései e naptól hatályosak. A szabályzattal ellentétes gyakorlat szabályzatszerűvé tételére 90 nap áll rendelkezésre, amelynek betartásáért az elnökség felel.

 

  

Új Képeink

Balikó Zoltán-emlékkönyv bemutató

A képre kattintva megnyitható a galéria.

Új Hírlevelünk

2017 Karácsony

Új Hanganyag

2018.01.14. Pécs - Kovács Barbara

Új Videónk

2017 Gyerekkarácsony