Működési szabályzat 2018

Pécsi Evangélikus Egyházközség

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA


A Magyarországi Evangélikus Egyház törvényeiben foglalt jogok és kötelezettségek alapján a Pécsi Evangélikus Egyházközség közgyűlése az alábbiak szerint szabályozza szervezetét és annak működését.

 

 

 

I. Általános szabályok

Az egyházközség neve: Pécsi Evangélikus Egyházközség
Székhelye: 7621 Pécs, Dischka Győző u. 4.-6.
Bélyegzői:

[p. h.]

Adószáma: 19942078-1-02
Pénzforgalmi jelzőszáma: 50800111 - 11188568  Szigetvári Takarékszövetkezet
Működési területe: Pécs (anyaegyház), Komló, Pogány, (leányegyházak), és Kozármisleny, Pécsvárad, Szigetvár, Vasas (szórványok)
Jogállása:

A Pécsi Evangélikus Egyházközség (továbbiakban Egyházközség) önálló jogi személy, a Tolna-Baranyai Egyházmegyét alkotó egyházközségek egyike, mely a

Magyarországi Evangélikus Egyház törvényei szerint tagozódik a magasabb egyházkormányzati szintekhez.

                                              

II. Szervezeti szabályok

 

 1. Az Egyházközség tagozódása és szolgálati helyei

a/ Az Egyházközség részei:

         Pécsi                anyaegyház

         Komlói            leányegyház

         Pogányi           leányegyház

        

b/ Istentiszteleti helyek:

            Pécs:               Evangélikus templom (7621 Pécs, Dischka Győző u. 4.-6.)

            Komló:           Református templom (7300 Komló, Bajcsy-Zsilinszky u. 7.)

            Pogány:          Evangélikus templom (7666 Pogány, Petőfi S. u. 4.)

            Vasas:            Evangélikus templom (7691 Pécs-Vasas, Bethlen G. u. 23.)

Ezen kívül a Pécs környéki településeken, azaz a szórványokban (Kozármisleny, Pécsvárad, Szigetvár) rendszeresen vagy esetenként is van szolgálat.

 1. Lelkészi állások

Az Egyházközség két gyülekezeti lelkészi állást tart fenn, a két lelkész közül az egyik igazgató lelkész. A megüresedett lelkészi állás betöltése utáni szeptember 1-vel kezdődik az igazgató lelkészi megbízás a gyülekezetben régebb óta szolgáló lelkész számára. Az igazgató lelkészi pozíciót a gyülekezeti lelkészek a presbitérium választása alapján töltik be. A megbízás időtartalma 3 év, és az adott év szeptember 1-től 36 hónapig tart.

 1. Az Egyházközség tisztségviselői

a/ Az anyaegyház tisztségviselői:

                                                           lelkészek (2)

                                                           felügyelő, másodfelügyelő

                                                           gondnok

                                                           jegyző, másodjegyző

                                                           számvevőszéki elnök, számvevőszéki tagok (2)

                                                           pénztáros

b/ A leányegyházak tisztségviselője:

gondnok

 1. Az Egyházközség önkormányzati testületei

Az Egyházközség önkormányzati testületei: az anyaegyházi közgyűlés és elnökség, az anyaegyház presbitériuma és a leányegyházak presbitériumai.

a/ Az anyaegyház presbitériumának létszáma 16 fő ( 14 fő és a lelkészek). A tisztségviselők automatikusan a presbitérium tagjai, kivéve a két számvevőszéki tag.

b/ A leányegyházak presbitériumainak létszáma min. 6 fő.

c/ Az elnökség tagjai: az igazgató lelkész és az Egyházközség felügyelője. Az Egyházközség felügyelői tisztét a Pécsi anyaegyház felügyelője látja el. Az elnökség ülésén tanácskozási jogkörrel részt vesz a gyülekezet másik lelkésze valamint a Pécsi anyaegyház másodfelügyelője és a meghívottak.

 1. Az Egyházközség bizottságai és önszerveződő csoportjai

a/ Bizottságok:      

 • Állandó bizottságok
  • Számvevőszék
  • Leltározási Bizottság
  • Gazdasági és Műszaki Bizottság
  • Jelölő és Szavazatszámláló Bizottság

b/ Önszerveződő csoportok:

 • Missziói csoport
 • MEVISZ Bárka pécsi csoport
 • Gyülekezeti Nagykórus
 • Pécsi Gospel Kórus

 

 


III. A. Működési szabályok (az anyaegyházban)

 

 1. A lelkészi szolgálat megszervezése az Egyházközségben

 

 1. A lelkészi szolgálat megszakítás nélküli munkarenddel és kötetlen munkaidővel jár együtt (Az egyház szervezetéről és igazgatásáról szóló MEE 2005. évi III. törvény 53.§ /1/ bek.). Annak megszervezése és írásba foglalása – a lelkészekkel konzultálva és a b) – d) pontok figyelembe vétele mellett – az igazgató lelkész feladata és hatásköre. A lelkészi szolgálat megszervezése során – ha ez lehetséges – tekintettel kell lenni az Egyházközség presbitériumainak kéréseire, ajánlásaira.
 2. A lelkészi szolgálatot úgy kell megszervezni az Egyházközségben, hogy mindegyik lelkésznek legyen heti 1 szabadnapja, aminek lehetőleg minden héten ugyanarra a napra kell esnie. Amennyiben valamelyik lelkész ezen szabadnapja véletlenül egybeesik valamelyik nagyobb egyházi ünneppel, úgy eseti kivételként az adott nap munkanapnak minősül a részéről.
 3. A heti szabadnapon felül minden lelkészt megillet a törvény szerint meghatározott mértékű éves szabadság.

A lelkészt – ha törvény eltérően nem rendelkezik – évente 30 naptári nap fizetett rendes szabadság illeti meg. Az éves szabadságot szeptember 1-től következő év szeptember 1-ig kell kiadni. A ki nem vett szabadság a következő periódusra nem átvihető, pénzre nem váltható. (MEE 2005. évi IV. törvény 54. § (1) bek.). A szabadságok közé nem szabad besorolni a különböző egyházi táborokban vezetőként eltöltött időt. A szabadságok ütemezéséről – a lelkésztársával történt egyeztetés alapján – az igazgató lelkész dönt. A szabadságok tervezett ütemezését és azok felhasználását az Egyházközség Elnökségének bemutatott szabadság-nyilvántartás tartalmazza. A szabadságok alatti helyettesítés megszervezéséről az igazgató lelkész gondoskodik.

 1. Irányelvként a lelkészi szolgálat megszervezése során törekedni kell arra, hogy a munka egyenlő arányban legyen elosztva a lelkészek között. A lelkészek között felosztott szolgálati területeket a presbitériumnak bemutatott éves lelkészi munkaterv tartalmazza.
 2. A gyülekezet által megválasztott vagy oda kiküldött lelkész nem lehet politikai párt tagja, illetve országgyűlési vagy önkormányzati képviselő.
 1. Közgyűlés

A közgyűlésre vonatkozó szabályokról az Egyház törvényei rendelkeznek.

 1. Presbitérium

A Pécsi anyaegyház presbitériuma ellátja az Egyház törvényei alapján az egyházközségi presbitérium hatáskörébe utalt feladatokat.

Ezen kívül:

 1. Az Egyházközség bármely presbitériumának kezdeményezésére közös presbiteri ülés tartható.
 2. A leányegyházak presbitériumainak tagjai az anyaegyház presbiteri ülésein részt vehetnek.
 1. Az Egyházközség elnöksége

   Az Egyház törvényeiben és az Egyházközség szabályzataiban meghatározottakon túl az elnökség a következő ügyekben intézkedik együttesen:

nszerződéskötés az Egyházközség nevében,

nutalványozás a Pénzkezelési Szabályzat rendelkezése alapján,

naz Egyházközség alkalmazottainak kiválasztása, a munkáltatói jogok gyakorlása,

naz Egyházközség képviselete világi, önkormányzati szervek és testületek felé, valamint az Egyház belső struktúrájában.

 1. A bizottságok működése

A bizottságok az Egyházközség, az Elnökség illetve Presbitérium munkáját segítik a döntések előkészítésében és az ellenőrzés területén. A bizottságokat a presbitérium hozza létre állandó vagy ideiglenes jelleggel.

 • A Számvevőszék munkáját az Egyház törvényei adta keretek között, és az ott megfogalmazott feladatok ellátása érdekében végzi.
 • A Leltározási Bizottság feladatát és összetételét a Leltározási Szabályzat határozza meg.
 • A Gazdasági és Műszaki bizottság feladata, hogy tervezze és felügyelje az anyaegyház ingatlanain folyó beruházásokat, valamint véleményezzen minden, az anyaegyház életében felmerülő gazdasági és műszaki természetű kérdést. Összetételét a presbitérium határozza meg, de a számvevőszék elnöke hivatalból tagja.
 • Az egyéb bizottságok feladatát a presbitérium jelöli ki.

Munkájukról a presbitériumnak tartoznak beszámolni.

 1. Az anyaegyház szolgálati alkalmai

Istentiszteletek
Vasárnap 9.00 és 18.00 óra

Minden hónap első vasárnapján családi istentisztelet 10.30 óra

Az anyaegyház hagyományainak és szokásainak megfelelően, az istentiszteleti és kazuális alkalmakon túl, még a következő szolgálati területeken keresztül tölti be hivatását: bibliaóra, hitoktatás, ifjúsági óra, szeretetvendégség, látogatás kórházban és családi otthonokban, kirándulás, tábor, egyházi és állami ünnepi alkalmak, egyházzenei alkalmak, magasabb egyházkormányzati szinteken szervezett alkalmak, az anyaegyház területén lévő iskolákban való hitoktatás, testvérgyülekezeti kapcsolatok, ökumenikus alkalmak, rászorulók támogatása, iratterjesztés, gyülekezeti újság, valamint a felsoroltakon kívül minden olyan szolgálati területen, amit a gyülekezet presbitériuma elhatároz.

 1. Fenntartott intézmény

Az Egyházközség által fenntartott és működtetett intézmény a Kék Elefánt Evangélikus Óvoda.

Címe: 7632 Pécs, Enyezd u. 1.

Az Egyházközség tagokat delegál az óvoda Igazgatótanácsába. Az Egyházközség igazgató lelkésze automatikusan az Igazgatótanács tagja.

 1. Kapcsolatok

Baldauf Gusztáv Evangélikus Szeretetotthon

Az Egyházközség tagokat delegál az Igazgatótanácsba.

Luther Rózsa Alapítvány

Az Egyházközség hitéleti céljainak támogatására létrejött és működő alapítvány, amelynek kuratóriumába annak felkérésére az anyaegyház presbitériuma tagokat delegál.

Útközben Egyesület

Az evangélikus lelki- és hitélet támogatására létrehozott egyesület, mely segíti a gyülekezetbe járókat a kisgyermekkortól az idős korig.

 

Külföldi testvérgyülekezetek

 • Lahti
 • Fellbach
 1. Az Egyházközség helyiségeinek használata

a/ az Egyházközség helyiségeiben, templomaiban elsősorban az Egyházközség szolgálati alkalmait kell megtartani.

b/ Amennyiben időbeni ütközés nem áll fenn, az elnökség döntése alapján a helyiségeket más (elsősorban egyházi, ökumenikus, egyesületi) célokra is fel lehet használni. Ezekről az esetekről az elnökség utólag tájékoztatja a presbitériumot. A helyiségek nem adhatók át pártpolitikai célokra.

c/ A lelkészek felelőssége az alkalmakat tartalmi szempontból megítélni. Törekednie kell arra, hogy az idegen rendezvények méltóak legyenek a helyiségekhez.

d/ A templom, a gyülekezeti épület megtekintése egyének és csoportok számára lehetséges. A megfelelő tájékoztatásról és vagyonvédelemről a lelkész gondoskodik.

e/ Az Egyházközség helyiségeinek használatáért fizetendő költségtérítést az elnökség határozza meg.

f/ A gyülekezeti lelkészek a szolgálatuk ideje alatt a gyülekezeti székhelyen található lakásokban laknak, amelyek használatáról az Egyházközséggel megállapodást kötnek. A megállapodás mintáját jelen szabályzat 3. sz. melléklete tartalmazza.


III. B Működési szabályok (a leányegyházakban)

A leányegyházban az egyházi szolgálatokat az Egyházközség lelkészei látják el, előre meghatározott szolgálati beosztás szerint.

Minden leányegyházban választott gondnok és presbitérium van.

 1. A Pécsi anyaegyház látja el az Egyház törvényei alapján az egyházközségi presbitérium hatáskörébe utalt feladatokat. A leányegyházak presbitériumai látják el az Egyház törvényei alapján a leányegyházak presbitériumainak hatáskörébe utalt feladatokat.
 2. Istentiszteleti alkalmak:

  

Komló vasárnap és ünnepnap 11 óra
Pogány (gyülekezet) vasárnap és ünnepnap 9 óra
Pogány (szeretetotthon) vasárnap és ünnepnap 10 óra
Vasas minden hó 2., 4. vasárnap 11 óra
 1. Az egyéb szolgálati alkalmak a lelkészekkel egyeztetett időpontban történnek.


III. C. Működési szabályok (a szórványokban)

Az Egyházközséghez tartozó szórványok:

Kozármisleny

Szigetvár

Vasas

A szórványokban az Egyházközség lelkészei előre meghatározott szolgálati beosztás szerint látják el az egyházi szolgálatokat.

Kozármisleny minden hónap 1. vasárnap 11 óra

Szigetvár

Vasas

minden hó 3. vasárnap

minden hó 2. és 4, vasárnap

1130 óra

11 óra

     
     


IV. Vegyes rendelkezések

 1. Az Egyházközség szabályzatait az elnökség tagjai, a jegyző és az azt elfogadó közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítői aláírásukkal hitelesítik. A szabályzatok egy eredeti példányban készülnek, amelyeket az Egyházközség irattárában kell elhelyezni, azokról csak másolatok adhatók ki.
 1. Az Egyházközség a további szabályzatokkal rendelkezik még:

                        Pénzkezelési szabályzat

                        Iratkezelési szabályzat

                        Leltározási és selejtezési szabályzat

                       

3. Jelen szabályzatot az Egyházközség közgyűlése 2017. 05. 07-én elfogadta, rendelkezései e naptól hatályosak. A szabályzattal ellentétes gyakorlat szabályzatszerűvé tételére 90 nap áll rendelkezésre, amelynek betartásáért az elnökség felel.

...........................................................   ........................................................   ..................................................

            igazgató lelkész                              felügyelő                                           jegyző

.....................................................                                         ..............................................

                hitelesítő                                                                             hitelesítő